Senior appointments within Natixis

Senior appointments within Natixis