Natixis, a key player on the European infrastructure debt market

Natixis, a key player on the European infrastructure debt market